Privacy

Privacybeleid THRLL. B.V.

Met dit privacybeleid willen wij voor jou inzichtelijk maken wat wij doen met jouw persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt. Overal waar in dit statement wordt gesproken over THRLL., “wij” of “ons/onze”, wordt bedoeld THRLL. B.V. kantoorhoudende aan de Europa-allee 6 te (8265 VB) Kampen.

THRLL. hecht veel waarde aan jouw privacy. Daarom nemen wij de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht bij verwerking van de persoonsgegevens. THRLL. verwerkt namelijk persoonsgegevens, die door jou worden verstrekt om bestellingen te kunnen plaatsen en afronden. THRLL. zal een zo beperkt mogelijk aantal persoonlijke gegevens verwerken en opslaan in de database. Alle gegevens die THRLL. heeft, worden vertrouwelijk behandeld en slechts doelmatig verwerkt. Bovendien worden gegevens niet langer bewaard dan wettelijk toegestaan en noodzakelijk.

Bezoek van onze website en webshop

Onze website en webshop kunnen in principe worden bezocht zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Wij maken echter wel gebruik van cookies en webstatistieken, waarbij bepaalde door THRLL. niet identificeerbare informatie over de gebruiker van de website wordt verzameld. Dit doen we om te kijken hoe jij als bezoeker onze website en webshop gebruikt, zodat we onze deze pagina’s kunnen blijven verbeteren en gebruiksvriendelijk(er) kunnen maken. Welke cookies geplaatst worden en hoe dit werkt, kun je nalezen in onze cookieverklaring .

Wanneer worden persoonsgegevens verzameld?

Persoonsgegevens worden op diverse manieren door ons verzameld. Dit gebeurt onder andere bij:

 1. 1. (de uitvoering van) een contract tussen een organisatie en THRLL.;
 2. 2. het aanmaken van een en bestellen per klantaccount (per organisatie);
 3. 3. het aanmaken van een en bestellen per persoonlijke account;
 4. 4. het invullen van een contactformulier en/of e-mailcontact met THRLL..

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Wij hebben dergelijke gegevens nodig om (de zaken rondom) jouw bestellingen goed te kunnen verwerken. In alle gevallen verwerken wij alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor bovengenoemde doelen.

Waarom en welke persoonsgegevens worden verzameld?

1. Bij een samenwerking tussen een organisatie en THRLL. verwerken wij persoonsgegevens van de contactpersonen van de betreffende organisatie. Wij verwerken in die situaties:

 • - voor- en achternaam;
 • - functietitel;
 • - (post)adres;
 • - geslacht;
 • - telefoonnummer;
 • - e-mailadres;
 • - IP-adres.

De bovenstaande gegevens verwerken wij met het oog op alle werkzaamheden betreffende en de uitvoering van de (te sluiten) overeenkomst.

2. Voor klantaccounts worden in beginsel geen andere persoonsgegevens verwerkt, dan hierboven genoemd. Indien een andere dan persoon dan de contactpersoon of meerdere personen bestellingen kunnen plaatsen, geldt voor hen ook dat de genoemde gegevens onder 1. verwerkt worden.

Bij bestellingen worden (mogelijk ook) onderstaande gegevens van de ontvanger verwerkt:

 • - voor- en achternaam;
 • - (aflever)adres;
 • - telefoonnummer;
 • - e-mailadres;
 • - geslacht;
 • - (kleding)maten.

Beide bovengenoemde gegevensverwerkingen hebben tot doel uitvoering te geven aan de tussen de organisatie en THRLL. bestaande overeenkomst, die voorziet in bestellingen en uitlevering van werkkleding en -schoenen voor de ontvanger.

3. Bij persoonlijke accounts verwerken wij de volgende gegevens:

 • - NAW-gegevens;
 • - telefoonnummer;
 • - e-mailadres
 • - geslacht;
 • - IP-adres;
 • - jouw THRLL.-klantnummer;
 • - kleding- of schoenmaat;
 • - bankrekeningnummer.

Wij verwerken bovengenoemde gegevens met als doel dat jouw voorkeuren en bestellingen in jouw persoonlijke account zichtbaar zijn en op een correcte manier worden afgehandeld en opgeslagen. Zodoende kunnen we jou op de hoogte houden van jouw bestelling en het op de juiste plek afleveren.

4. Bij het invullen van een contactformulier en/of e-mailcontact verwerken wij in beginsel alleen jouw voor- en achternaam en jouw e-mailadres, tenzij de correspondentie een vraag omtrent een bestelling betreft. In die situatie hebben wij meer gegevens van jou, zoals vermeld onder 2. en/of 3.

In bovengenoemde situaties verwerken wij in ieder geval jouw persoonsgegevens. Daarnaast kunnen jouw persoonsgegevens vanwege andere verwante doeleinden worden verwerkt, o.a. voor voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten etc.

Jouw persoonsgegevens worden in beginsel niet buiten Nederland verwerkt, maar in ieder geval binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Indien bepaalde gegevens wel buiten Nederland of de EER opgeslagen worden, dan heeft THRLL. de benodigde maatregelen genomen om zich te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Welke gegevens verstrekken wij aan een opdrachtgever en/of derden?

Om jouw bestelling te kunnen afwikkelen, werken wij samen met een aantal partners. Allereerst hebben wij onze leveranciers. Wij verstrekken in beginsel geen gegevens van jou aan hen, behalve de bestelde maat en eventueel jouw THRLL.-accountnummer. In het geval het pakketje van de leverancier rechtstreeks naar jou wordt toegestuurd, ontvangt onze leverancier ook jouw naam en het bezorgadres.

Verder werken wij samen met verschillende logistieke partners, waaronder DHL en PostNL. Deze partners krijgen van ons jouw naam en het bezorgadres. Deze informatie hebben zij nodig om ervoor te zorgen dat jouw pakketje op het door jou gekozen adres bezorgd wordt.

Met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten, waarin wij afspreken wat zij met de gegevens mogen doen. Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

 • - het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en (software)applicaties;
 • - het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
 • - het ondersteunen bij achteraf te betalen facturen (d.m.v. een kredietwaardigheidscontrole) en niet-betaalde facturen, zoals incassobureaus.

Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst etc.

We verkopen jouw gegevens niet aan dienstverleners of andere derde partijen. Buiten de genoemde situaties verstrekken wij geen persoonsgegevens, tenzij hiervoor een wettelijke verplicht bestaat, een gerechtvaardigd belang of dat je ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens, zolang als dit noodzakelijk is. Hiervoor hanteren wij de toepasselijke, geldende, wettelijke bewaartermijnen.

 1. 1. Gegevens die betrekking hebben op de financiële administratie bij THRLL., zoals bestellingen en betalingen, worden vanwege de wettelijke (fiscale) bewaartermijn minimaal zeven jaar bewaard.
 2. 2. Indien jij als contactpersonen of werknemer niet langer werkzaam bent voor een organisatie, dan worden jouw gegevens niet langer verwerkt dan noodzakelijk. Deze gegevens zullen maximaal één jaar nadat ons het bericht heeft bereikt dat jij niet langer meer werkzaam bent voor die organisatie worden verwijderd.

Welke gegevens van zakelijke relaties verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen, waarmee wij zaken doen met als hoofddoel het onderhouden of opbouwen van een zakelijke relatie en het sluiten en onderhouden van een overeenkomst.

De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn opgenomen onder 1. ten aanzien van contactpersonen. In het geval jij een zelfstandige (ZZP’er) bent verwerken wij ook jouw KvK-nummer en BTW-nummer. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden, waarvoor deze gegevens zijn verzameld, waarbij de geldende wet- en regelgeving in acht wordt genomen. Bij een geplaatste bestelling zullen wij op grond van belastingwetgeving bepaalde gegevens minimaal zeven jaar bewaren.

Beveiliging van gegevens

Wij hebben ons ingespannen de meest passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om de aanwezige persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, diefstal of verlies. Werknemers van THRLL. hebben slechts toegang tot de gegevens, waarover zij dienen te beschikken voor (de uitvoering van) hun werkzaamheden en/of om te voldoen aan de geldende wet- en/of regelgeving. Bovendien zijn en worden de werknemers van THRLL. gehouden aan het geheimhoudingsbeding wat met hen is overeengekomen. Derden die als verwerker door THRLL. zijn ingeschakeld zijn gehouden aan de afspraken – o.a. omtrent beveiliging en geheimhouding – die met hen zijn overeengekomen.

Datalek

Ondanks de genomen en de blijvend te nemen maatregelen, kan het voorkomen dat anderen onrechtmatig aan uw persoonsgegevens komen voor oneigenlijke doeleinden. In deze situatie is er sprake van een datalek. Indien jij hiervan op de hoogte bent, verzoeken wij jou dringend om hiervan melding te maken via ons meldingsformulier dan wel via info@THRLL.nl, zodat wij direct actie kunnen ondernemen. Bij een melding worden zo min mogelijk persoonsgegevens van jou gevraagd. De gegevens die wij verwerken, verwerken wij om de melding te verifiëren, te onderzoeken en eventueel de uitkomst aan jou te vermelden.

Welke rechten heb je als betrokkene?

Met betrekking tot jouw persoonsgegevens ben jij de betrokkene. Als betrokkene heb je recht op inzage, correctie, verwijdering (vergetelheid) en dataportabiliteit van de gegevens die je bij ons hebt aangeleverd en/of door ons verwerkt zijn. Indien je van een van jouw rechten gebruik maakt, zullen wij jou eerst identificeren.

De gegevens die wij hebben verwerkt, kun je te allen tijde opvragen bij ons. Op deze inzage heb jij recht. Hiervoor kun je het formulier invullen of jouw verzoek toesturen aan info@THRLL.nl ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming – de heer mr. M.J.M. Michelsen. Het verzoek wordt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek beantwoord.

Je kunt ook het verzoek doen tot correctie, verwijdering (dan wel het afschermen) of overdracht (dataportabiliteit) van de gegevens die wij hebben. Dit verzoek kan eveneens gedaan worden door het formulier in te vullen of jouw verzoek toe te sturen aan info@THRLL.nl ter attentie van de FG. Binnen vier weken wordt het verzoek verwerkt, waarbij getracht wordt aan het verzoek te voldoen.

Derden

Wij schakelen derde partijen in om diensten te verrichten in verband met onder andere het beheer en de beveiliging van onze systemen. Mogelijk hebben deze partijen inzicht in de door ons verwerkte persoonsgegevens. De ingeschakelde partijen zijn uitsluitend geautoriseerd om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die zij voor THRLL. verrichten.

Wijzigingen

Dit statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Het meest actuele privacy statement kan je vinden op www.THRLL.nl.

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, neem dan contact met de Functionaris Gegevensbescherming – de heer mr. M.J.M. Michelsen – op via info@THRLL.nl.

THRLL.

Zomerdijk 88a
8064 XH Zwartsluis
T: (038) 458 1160
E: info@rookbedrijfskleding.nl